28 SIERPNIA 2014
DO SZKOŁY!
Rozmowa z Henrykiem Ptasznikiem, II zastępcą Prezydenta Siemianowic Śląskich

Nowe Siemianowice: - Panie Prezydencie, zanim porozmawiamy o zbliżającym się, niektórzy powiedzą: niestety, nowym roku szkolnym, podsumujmy, proszę tegoroczne matury w Siemianowicach Śląskich.

Henryk Ptasznik: - Na podsumowanie mamy jeszcze czas. W sierpniu trwają egzaminy poprawkowe. Oficjalny raport z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej otrzymamy w końcu września, początku października. Będzie to materiał do rzetelnej analizy.

Nowe Siemianowice: - Głośno się zrobiło o potencjalnym zdobyciu przez miasto grantów unijnych, przeznaczonych m. in. na reformy w oświacie.

Henryk Ptasznik: - Tak, są projekty do realizacji od 2014 r. przewidujące utworzenie 150 dodatkowych miejsc przedszkolnych. Odbędzie się to poprzez przebudowę obecnego budynku Gimnazjum nr 3 oraz modernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 15. Oferta edukacyjna ma być poszerzona o zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, dofinansowanie wydłużenia godzin pracy oraz zwiększenie obsługi personelu, integrację dzieci przedszkolnych z tymi, nie objętymi edukacją przedszkolną oraz adaptację placówek do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Drugi natomiast projekt zakłada, że szkoły (Cogito, Meritum, ZSOiZ, ZSS) zostaną doposażone w materiały dydaktyczne niezbędne do kształcenia zawodowego. Odbędzie się to poprzez adaptację i remont istniejących obiektów na cele pracowni praktycznej nauki zawodu, warsztatów i pomieszczeń edukacyjnych oraz dostosowanie pracowni do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planuje się prowadzenie szkoleń, kursów, stażów, praktyk, wizyt studyjnych, doradztwa zawodowego, Uczniowskiego Biura Karier, zajęć wyrównawczych i dodatkowych, stworzenie nowych kierunków (wraz z wyposażeniem pracowni). Wdrożone będą nowoczesne metody nauczania z użyciem sprzętu multimedialnego.

Nowe Siemianowice: - Czy zmiany w oświacie, w najbliższej przyszłości ograniczą sie jedynie do tych, powiedzmy: grantowych?

Henryk Ptasznik: - Po raz pierwszy do szkoły idą sześciolatki. W Siemianowicach Śląskich jest takich dzieci ponad 300. Przyjęcie ich do szkoły wymagało wielu starań. Wykorzystaliśmy w tym celu projekt rządowy "Radosna szkoła" oraz projekt unijny "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I - III". W ich wyniku otrzymaliśmy dla naszych dzieci wyposażenie w pomoce szkolne. W lutym tego roku rozpoczęliśmy działania mające na celu doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Odbyła się konferencja metodyczna w Parku Tradycji, potem liczne warsztaty. To co zasługuje na uwagę to fakt, że dzieci klas I - a w naszym mieście jest ich około 1000 - w wyniku programu rządowego otrzymają podręczniki gratis.

Nowe Siemianowice: - Wakacje to czas odpoczynku dla dzieci, jednakże szkoły są w tym czasie odnawiane, malowane. Czy tak było i tego lata?

Henryk Ptasznik: - Owszem, prawie w każdej placówce są dokonywane drobniejsze prace porządkowe. Pragnę też podkreślić, że w wyniku wyremontowania budynku Przedszkola nr 15 powstały dwa nowe oddziały dla około 50 dzieci.

Nowe Siemianowice: - Panie Prezydencie, czego należy życzyć uczniom, nauczycielom, rodzicom na rozpoczynający się we wrześniu nowy, no dla niektórych wręcz etap życia?

Henryk Ptasznik: - Samorządom - stabilizacji procesu nauczania. Ciągle zmieniające się przepisy prawa w tej materii nikomu nie służą. Młodzieży i dzieciom życzę sukcesów i wiele radości. Utrzymania stale rosnącego poziomu nauczania w szkołach podstawowych. Statystyki pokazują, że w kilka lat nasi uczniowie awansowali o kilkanaście pozycji w skali ocen województwa. Oczywiście, za tym sukcesem stoi duża praca nauczycieli a także udział rodziców. Wszystkim - przyjemnych dni w szkole.

Nowe Siemianowice: - Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: Jan Wywiórka

© Wydział Kultury, Promocji i Sportu UM Siemianowice Śląskie
ul. Jana Pawła II 10, tel.: (32) 760 53 07, fax: (32) 760 52 22